Categories
Asiakaskokemukset

Ohjattu vertaisryhmä vahvistaa johtajuutta

Johtamistyö jäsentyi ja johtajuus vahvistui
CASE: Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatus

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki, jossa kasvatuksella ja koulutuksella on pitkät perinteet. Jyväskylä vaalii perinteitä, mutta arvostaa myös uudistumista. Kaupunki haluaa olla innovatiivinen edelläkävijä niin palvelujen tuottamisessa kuin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämisessä vastaten lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Tutustuin Petrin valmennukseen osallistuessani hänen pitämäänsä palvelupäälliköiden sparrausryhmään. Olin aiemminkin osallistunut erilaisiin työnohjauskokonaisuuksiin, mutta Petrin valmennus poikkesi muista. Petri ei antanut meille valmiita ratkaisuja, vaan pisti meidät itse pohtimaan omaa johtajuuttamme. Tämä mahdollisti syvemmän tutustumisen omaan esimieheyteen verrattuna perinteiseen työnohjaukseen.

Vertaisryhmän merkitys

Ryhmävalmennus konseptina toimi mielestäni loistavasti. Ihminen sokeutuu nopeasti omalle toiminnalleen ja ajatuksilleen, mutta kun kuulee kollegoiden ajatuksia työn arjesta, huomaa nopeasti samaistuvansa niihin. Ryhmävalmennus nostaakin mielestäni monipuolisesti esiin ilmiöitä ja ongelmakohtia esimiestyössä – myös sellaisia, joita ei itse välttämättä osaisi samalla tavalla tuoda ilmi. Valmennus auttoi minua ymmärtämään paremmin ihmisten toimintatapoja sekä selkeyttämään laajemmin työyhteisön ilmiöitä.

Yhden teorian käyttö

Hankkiessani työnohjausta esimiehille minulle on tärkeää, että se tuo uusia näkökulmia osallistujille ja antaa aidosti lisäarvoa oman esimieheyden kehittämiseen. Petrin valmennus auttoi jäsentämään omaa työtäni aivan uudenlaisella tavalla, ja halusin tarjota muillekin mahdollisuuden päästä pohtimaan omaa johtajuuttaan tämän avulla. Testasimme valmennusta ensin kahdella pienryhmällä. Innostuneen palautteen pohjalta päätimme tilata Petrin ryhmävalmennuksen kaikille päiväkodinjohtajillemme.

Osallistujien kokemukset

Päiväkodinjohtajat ovat kertoneet oman johtajuutensa vahvistuneen ja kirkastuneen Petrin valmennuksen myötä. Heidän mukaansa on ollut avartavaa pohtia arjen työtä ja sen eri puolia omien kollegoiden kanssa. Uudet näkökulmat johtamiseen ja oman johtajuuden vahvistuminen ovatkin olleet palautteen mukaan valmennuksen parasta antia. Tilaajana tavoitteeni työnohjauksen suhteen täyttyi siis mainiosti. Osa päiväkodinjohtajista on sopinut jatkavansa Petrin yksilövalmennuksessa ryhmävalmennuksen ohella.

Päivi Koivisto, Palvelupäällikkö
Jyväskylän kaupunki, Sivistyksen toimiala, Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö

Ohjaus ja hyvä teoria tuovat ryhtiä keskusteluun

Ohjattu vertaisryhmä vahvistaa, rikastaa ja haastaa yksittäisen esimiehen käsityksiä johtamisesta. Parhaat tulokset saadaan aikaan, kun johtamista tarkastellaan hyvän teorian avulla tavoitteellisesti ja ohjatusti. Esimiehen ammatillisen identiteetin vahvistaminen on johtamistasosta riippumatonta, joten ohjattu vertaisryhmä hyödyttää niin johtoryhmän jäseniä kuin työnjohtajia.

Vertaisryhmä on nimensä mukaisesti samalla johtamisportaalla toimivien esimiesten ryhmä. Kokemukset ja kysymykset ovat samankaltaisia, mikä yhdistää ja usein huojentaa ryhmän jäseniä. Arjen tilanteiden läpikäyminen yhdessä yhtäältä vahvistaa ja toisaalta kyseenalaistaa osallistujan ajatuksia johtamisesta.

Puolitoista tuntia kestävä keskustelu onnistuu ilman taukoja ja kaikille riittää puheaikaa, jos osallistujia on korkeintaan seitsemän henkilöä. Tapaamiskertoja voi olla kolmesta viiteen kappaletta ja ne pidetään kolmen tai neljän viikon välein. Työskentelyä voi tukea yksilösparrauksilla tai verkkotyökirjalla.

Ohjauksella tarkoitetaan, että työskentelylle on asetettu suunta ja tavoite.

Ohjauksella tarkoitetaan, että vertaisryhmän työskentelylle on asetettu suunta ja tavoite. Vertaisryhmä ei ole ensisijaisesti tunteiden purkupaikka, jossa valitetaan työn ja elämän kurjuutta. Yleisinä tavoitteina ovat omien johtamisuskomusten tunnistaminen ja jäsentäminen sekä tietoisemman ja harkitun johtamisen kehittyminen. Vertaisryhmässä voidaan myös käsitellä jotain tiettyä aihetta, kuten työn häiriöihin puuttumista tai muutosjohtamista. Valmentaja varmistaa, että ryhmä työskentelee sovittuja tavoitteita kohti.

Petrin valmennuksessa esimiestä ja johdettavia tarkastellaan sosiaalisena järjestelmänä. Tämä vahvasti yhteen näkökulmaan nojaava työote antaa esimiehelle sellaisen ihmisten johtamisen kokonaiskuvan, joka on riittävän yksinkertainen ja selitysvoimainen. Asiakkaat ovat kokeneet sekä Petrin käyttämän teorian että yhden teorian lähestymistavan nopeasti haltuun otettavaksi ja käytännönläheiseksi. Esimies saa itselleen valmennuksesta työkalut jäsentää omaa ja johdettavien käyttäytymistä. Syvempi ja selkeämpi käsitys omasta johtamisesta ja johdettavien käyttäytymisestä vahvistaa rennompaa ja rohkeampaa otetta johtamiseen.